ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੱਗਰੀ

ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੱਗਰੀ

ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਊਂਟੀ ਕਲਰਕ-ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

(ਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
(ਅ) ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਮਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(c) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਡੀ) ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਭੇਜਣਾ।
(f) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ।
(ਛ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ।
(ਜ) ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ।
(i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਲਟ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।
(ਜ) ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇਖੋ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ :

ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ।

ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਸਕਿਪ ਟ੍ਰੇਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਧਾਰਾ 18109

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ

(ੳ) ਅਧਿਆਇ 2 ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6254.4 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 (ਧਾਰਾ 2180 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।

(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ
ਧਾਰਾ 2188 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ (ਏ) ਵਿੱਚ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਧਾਰਾ 2187, 2188, 2194

ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ 6254.4 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡਮਿਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 19003