ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਊਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ.

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - $ 20 / ਘੰਟਾ; ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - $ 17 / ਘੰਟਾ.

ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

  • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ
  • ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
  • ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ
  • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ (governmentjobs.com)

ਮਦੇਰਾ ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਚੌਇਸ ਐਕਟ (ਵੀਸੀਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਸੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੇਰਾ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ੮ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ੫ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮਦੇਰਾ ਕਾਊਂਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ।

ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਰਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।